Kdo jsou lidé, kteří vstupují do terapie?

Nebezpeční násilníci a psychopati nebo normální lidé, kteří nezvládají náročné situace?

Co jsme zjistili?

Násilí je u našich klientů  často jakousi funkcí jejich osobnosti, ovlivněné mírou jejich vztahové zralosti  a životních událostí (zátěže a míry adaptability).

V programu Stop násilí jsme prováděli po dobu 2 let diagnostiku klientů. Byl zvolen diagnostický nástroj PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti, který kvantifikuje relativní vyhraněnost osobnostních stylů chápaných jako nepatologické varianty poruch osobnosti, jak jsou popsány v psychiatrických diagnostických manuálech DSM-IV.

V mnoha protokolech bylo u klientů patrné zvýšení více škál, nikoli jedna extrémní jako  akcentovaný osobnostní rys.

Jednalo se zejména kombinace závislých osobnostních rysů, popř. škála „obětování se“ s některou jinou výraznější škálou – často se škálou nutkavosti či potřebou sebeprosazení, nebo neochoty či neschopnosti respektovat pravidla soužití.

Specifickými rysy frustrací byly:

 • rysy závislosti
 • hraniční dynamika (štěpení)
 • nestabilní sebeobraz
 • slabé Ego
 • konflikt vazba versus autonomie

Nejčastější nápadnosti:

 • pečlivost až nutkavost, jistá rigidita, lpění na pravidlech
 • strach z nepřijetí, kdy potřebě být pozitivně přijímán byly podřízeny ostatní potřeby (ty pak zůstaly frustrované a byly zdrojem napětí)
 • nízká prožívaná sebehodnota a závislost na hodnocení okolím
 • malá schopnost identifikovat vlastní potřeby a přání
 • málo reflektovaný vlastní prožitkový svět, omezená schopnost orientovat se ve vlastních emocích a srozumitelně je komunikovat
 • skutečné zdroje problémů a konfliktů byly hůře rozpoznávané (např. detekování negativních signálů u sebe i okolí)
 • odlišnost vlastního prožívání od prožívání okolí – horší srozumitelnost sociálních situací
 • splývání hranice Já-Ty (zaměňování cizích pocitů a přání za vlastní)
 • nebyla pozitivně využívána energie stenických emocí

Kdy může docházet k násilí mezi partnery?

Pokud se potkají v páru dvě “akcentované osobnosti” (což se děje, neb se přitahují)  

může to představovat vztahový problém, který může v násilí vyústit.

Stop_nasili_diagnostika_PSSI.pdf