Terapie v rámci přestupkového řízení

Do programu lze klienty zařadit na základě omezujícího opatření, které spočívá v povinnosti absolvovat terapii zaměřenou na zvládání agrese a násilného chování v rámci spáchaného přestupku.

Terapie je určena osobám se sklony k násilnému chování v jakékoliv jeho formě.

Může se jednat jak o muže, tak o ženy. Věková hranice je omezena plnoletostí, tj. klientovi musí být minimálně 18 let.

Program není určen pro osoby závislé na alkoholu či psychotropních látkách. V případě závislosti musí zařazení do programu předcházet nebo současně probíhat AT léčba a následná abstinence během trvání programu.

Podmínkou pro vstup do terapie je, aby zájemce měl vyplněný List klienta pracovníkem přestupkového oddělení (formulář List klienta  je možné pracovníkovi přestupkového oddělení zaslat e-mailem). S tímto dokumentem přichází zájemce na vstupní konzultaci. Pokud ho zájemce nepřinese, nemůže vstoupit do programu. Vyplněný List klienta může pracovník přestupkového oddělení zaslat i datovou schránkou.

Délka trvání programu je 15 individuálních terapeutických konzultací, s možností prodloužení o dalších 5 konzultací na základě individuální dohody terapeuta s klientem.

Frekvence setkávání je  jednou za 7 dní, v odůvodněných případech jednou za 14 dní.

Délka trvání jednoho sezení je 50 min.

Forma programu je individuální, ambulantní.

Konzultace probíhají tváří v tvář v SOS centru, popřípadě v terapeutické mistnosti v Šafaříkově 1, Praha 2.

Terapie je poskytována klientům bezplatně.